Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
• ALL YOU NEED IS FLOW •
Reposted fromstonerr stonerr
2580 cceb
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viahavingdreams havingdreams
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viaiansha iansha
0142 465f 500
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia
4972 2e32
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaprimeval primeval
7923 fae3
Reposted frombluedeath bluedeath viamowmihou mowmihou
0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna viadormeur dormeur
3113 1239 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
8946 b3e2
Reposted fromteijakool teijakool viadrugs drugs


Sugar Starter T-Shirt
Reposted fromtshirt-designs tshirt-designs viasylwester sylwester
5784 77dc
Reposted frommowmihou mowmihou
8962 2136 500
5527 fd22
Reposted fromcontroversial controversial viaPewPow PewPow
7429 1e2b
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamowmihou mowmihou
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viahumane humane
8703 e852 500
Reposted bybruxaanotherwaytodie

Pair programming


/* by thureos */

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl